🎉برخیز که فجر انقلاب است امروز

🎊بیگانه صفت، خانه خراب است امروز
🎀هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد
🌟از لطف خدا نقش بر آب است امروز
🔥دهه فجرمبارک⭐️ 


Thursday, February 1, 2018

« برگشت